top of page

תקנון ומדיניות הפרטיות באתר שלנו

עוסק מורשה – פיינט פאב (עפרי סלע), ח.פ 315580738

עודכן לאחרונה בתאריך 11.03.24

פעילות

2.1 פיינט פאב לא תישא באחריות לכל אובדן, פציעה, נזק בגוף או ברכוש.

2.2 פיינט פאב מציעה פעילות ציור בברים ומסעדות שונות ברחבי הארץ ועצם פעילותה מתבססת על העסקים הפועלים כחוק כמתחמי מזון ולעיתים אלכוהול. האחריות על טיב המזון, המוצרים והשירות היא על העסקים בהם הפעילות מתארחת.

2.3. הפעילות תתקיים בשפה העברית למעט ותואם מראש כי תתקיים באנגלית או כל שפה אחרת.

2.4 בקשות מיוחדות בתחום הנגישות יש לתאם מראש עם נציג המקום בו תתקיים הפעילות בטלפון / מייל על מנת לאפשר הערכות מיטבית לפעילות (משתתפ/ת בכיסא גלגלים, עגלת פעוטות וכו’)

2.5 ככל שהאירוע מתקיים בבר, חלה הגבלת גיל של מינימום 18 שנים ומעלה להזמנת כרטיסים לפעילות.

סודיות ופרטיות

3.1. אין חובה למסור פרטים כלשהם של יחיד או תאגיד, ואולם אי-מסירת הפרטים הנדרשים בתהליכי הרישום והמכירה בפלטפורמות עלולה שלא לאפשר השלמתה של עסקה.

3.2. פיינט פאב לא תעביר פרטים של לקוח כלשהו לצד שלישי, ללא אישורו של אותו לקוח מראש ובכתב, זולת לצדדים שלישיים כדוגמת קבלני משנה או חברות קשורות לחברה, הנדרשים לפרטים לצורך עצם מתן האפשרות להעניק את השירות ללא פרטי אשראי.

כמו כן, פיינט פאב תהא רשאית למסור פרטים אודות מקרה בו החברה נדרשת לכך על-פי חוק, הוראה של טריבונל כלשהו ו/או במסגרת הליך משפטי מסוג כלשהו, בכדי להגן על זכויותיה ו/או נכסיה, ו/או מטעמים מוצדקים אחרים.

3.3. פיינט פאב תעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי הלקוחות.

3.4. פיינט פאב לא תישא באחריות לכל נזק, אובדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצ”ב – ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי הלקוחות, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי ספקים.

3.5. מובהר, כי פיינט פאב תהא רשאית לשלוח ללקוח שנתן את הסכמתו לכך דואר אלקטרוני ו/או מסרונים המכילים מסרים שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות מטעם החברה ו/או חברות קשורות אליה, לפי הענין, העונים על ההגדרה “דבר פרסומת”, על-פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982. בנוסף, פיינט פאב תהיה רשאית לשלוח למשתמש כאמור בדוא”ל או במסרון קצר אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים שאינם פרסומיים, לדוג’ פרטים על ביצוע עסקה. הינך רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על רצונך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של העסק ו/או של החברות הקשורות לעסק, על-ידי שליחת הודעה ל: כתובת דוא”ל support@paintpub.com  ו/או להתקשר למספר 054-9730938.

3.6. פיינט פאב תהיה רשאית להעביר מידע אודות המשתמשים לצדדים שלישיים, כדוגמת קבלני משנה או חברות קשורות, למטרות המפורטות לעיל בלבד. ללא פרטי אשראי.

3.7. משתמש שיגיש תלונה או שאילתה בקשר למוצר/שירות ספציפי, יחשב כמי שאישר להעביר את פרטיו לנותן השירות הרלוונטי, לצורך בירור תלונתו. אין באמור משום התחייבות של החברה או החברה לטפל בתלונות באופן כלשהו או בכלל.

3.8.   מובהר בזאת כי בית העסק לא יבצע שימוש אחר במידע שהועבר אליו מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת של משתמש הקצה אשר רכש את הכרטיס. איננו מעברים את פרטי הלקוח לצד ג'.

 

העדר אחריות

4.1. תמונות המוצרים המופיעות באתר העסק וברשתות החברתיות ככל שיופיעו, הינן להמחשה בלבד, כפי שנמסרו לחברה על-ידי המוכרים, לצרכי פרסום.

4.2. פיינט פאב שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות השירות בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת הפלטפורמות וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.

4.3 במידה וישנו קישור ("לינק") באתר המפנה לאתרים אחרים, לא ישא בית העסק באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או כל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית על כל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם לגולש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע בשירותים באמצעות הקישור הנמצא באתר.

4.4. פיינט פאב אינה אחראית ולא תישא באחריות – באופן ישיר או עקיף – לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ”ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש ו/או צד ג’ כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם השירות, השימוש בו, המוצרים, השירותים, השימוש בהם (לרבות המוצרים המוצעים באמצעות פרסומות של צדדים שלישיים), בשל הפסקת פעילות העסק (באופן זמני או קבוע) ו/או הספקים.

 

שונות

5.1. השימוש בשירות כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה. על הלקוח לקרוא את תנאי השימוש במלואם בקפידה, לפני השימוש בשירות. תשומת לב הלקוח מופנית לכך שתנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בין הלקוח לבין החברה, וכי במידה שהלקוח אינו מסכים להוראה כלשהי מתנאי תקנון זה, עליו להפסיק באופן מיידי לעשות שימוש בשירותי החברה. בעצם השימוש בשירותי החברה מובעת הסכמה לתנאי תקנון זה, כפי נוסחם מעת לעת.

5.2. פיינט פאב שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש, ולכן יש לבחון את תנאי תקנון זה לפני כל שימוש ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים מהחברה. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בתקנון, הסעד היחיד הוא להפסיק את השימוש בשירותי החברה. כל שינוי בתנאי התקנון יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר או בפלטפורמות השונות בהן עושה שימוש החברה.

5.3. תנאי תקנון זה, כנוסחם מעת לעת, מהווים את ההסכם היחיד התקף בין החברה לבין המשתמש, ולא יהיה תוקף לכל מצג, הבטחה, הסכמה או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, שאינם כלולים בתקנון זה.

5.4. במידה שסעיף כלשהו בתקנון יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מסיבה כלשהי על ידי בית משפט מוסמך, תוקפם או אכיפתם של יתר הסעיפים לא ייפגעו; מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הסעיף שנמצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי יפורש באופן הקרוב ביותר לנוסחו ולמטרתו, באופן שבעקבות פרשנות שכזו הוא לא ימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי.

5.5. במידה שפיינט פאב לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי תנאי תקנון זה, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיה. אף זכות של בית העסק אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידיה. סטייה מתנאי תקנון זה על ידי פיינט פאב במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

5.6. פיינט פאב רשאית להסב את זכויותיה על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לצד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמת המשתמש. הלקוח אינו רשאי להסב זכות כלשהי ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מאת בית העסק.

5.7. הדין החל על כל הקשור בשירות זה הוא הדין הישראלי בלבד.

5.8. בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט של מחוז תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

נוהל ביטול ודחייה

6.1 דחיית הכרטיסים תעשה באמצעות פניה לשירות הלקוחות או באמצעות תקשורת אלקטרונית (כדוגמת דואר אלקטרוני), ותכלול את פרטי הרוכשים והתאריך החלופי אליו ירצו לשריין מקום. על דחיית הכרטיס יחולו התנאים המפורטים:
      - ד
חייה תתבצע עד 48 שעות למועד הפעילות.

      - דחיית הכרטיסים תתאפשר למועד חלופי עד ל-90 יום (3 חודשים) ממועד האירוע המקורי.
 

6.2 ביטול רכישת כרטיסים יעשה באמצעות פניה לשירות הלקוחות או באמצעות תקשורת אלקטרונית (כדוגמת דואר אלקטרוני), ויכלול את פרטי הרוכשים כולל שם מלא וארבע ספרות אחרונות של כרטיס אשראי איתו בוצעה העסקה. על הביטול יחולו התנאים המפורטים:
      - ניתן לבצע ביטול תוך 14 ימים מביצוע העסקה ועד 48 שעות לפני תחילת האירוע. לאחר מכן לא ניתן יהיה לבצע ביטול.
      - מובהר כי האתר נושא בעלות סליקת כרטיסי האשראי של העסקה, בכל מקרה של ביטול לא ישיב האתר את העלות שנשא בה עבור העסקה, העומדת בקירוב על כ-2% מסכום עסקת האשראי או 100 ש״ח - הנמוך מביניהם.

6.3 במידה והפעילות בוטלה על ידי יוצר הפעילות יזוכו מזמיני הפעילות במלוא סכום הזמנתם.

6.4 אנא צרו קשר דרך המייל - support@paintpub.co.il או צ'אט הוואטספ במספר 054-9730938 לטובת טיפול העניין והחזר כספי.

 

נוהל אספקה

לאחר ההזמנה באתר תקבלו פרטים במייל של אישור תשלום, וכמו כן פרטים על מקום המפגש לפעילות.

bottom of page